בריכות תקנות וחוקים

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח 2008*

תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), התשס"ד - 2004 1

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 תוספת שניה