חוק הספורט

הצהרת בריאות תיקון מס' 2, 2015
הצהרת בריאות תיקון מס' 2, 2015

חוק מכוני הכושר 1994 רבדים בחקיקה

חוק מכוני הכושר 1994

תקנות הספורט - ביטוח

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז-1997

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), תשס"ה-2005

טופס לבדיקת כשירותו של מכון כושר (למילוי ע"י מפקח מינהל הספורט)

חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, תשס"ח-2008

תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר), תשע"ג-2013

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013
אילו עסקים צריכים רישוי עסק, ראה בטבלה בסעיף 7.5 לעניין חדר כושר