חוק מכוני הכושר 1994 רבדים בחקיקה

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994

רבדים בחקיקה
 
רשויות ומשפט מנהלי– רישוי – רישוי עסקים
רשויות ומשפט מנהלי– רישוי – בריאות – מכוני כושר
תוכן ענינים

2   הגדרות סעיף 1
2   רישוי מכוני כושר סעיף 2
2   נוכחות מדריך סעיף 3
3   כשירות רפואית סעיף 4
3   הסכמת הורה לאימון קטין סעיף 5
4   עונשין סעיף 6
4   שמירת הוראות סעיף 7
4   ביצוע ותקנות סעיף 8
4   תיקון חוק רישוי עסקים — מס 9 סעיף 9
4   תחילה סעיף 10
 
 

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994*

הגדרות
1.    בחוק זה –
(תיקון מס' 1) תשס"ג-2002
           "הורה" – לרבות אפוטרופוס וכל מי שהקטיןנמצא במשמורתו על פי דין;מיום 19.11.2003

תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 50 (ה"ח 3161)

הוספת הגדרת "הורה"

           "חוק הספורט" – חוק הספורט, תשמ"ח-1988;
           "חוק רישוי עסקים" – חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968;
           "מדריך" – בעל תעודת הסמכה לפי חוק הספורט להדרכה בענף הספורט של כושר גופני ובריאות, לרבות בעל היתר זמני לפי
            החוק האמור;

(תיקון מס' 1) תשס"ג-2002
           "מדריך לאימון קטינים" – מדריך שתעודת ההסמכה או ההיתר הזמני שניתנו לו מעידים שעבר הכשרה מתאימה להדרכת קטינים
            במכון כושר, כפי שקבע השר;מיום 19.11.2003

תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 50 (ה"ח 3161)

הוספת הגדרת "מדריך לאימון קטינים"
           "מכון כושר" – מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני;
           "מתאמן" – מי שמשתמש במכשיר במכון כושר;
           "קטין" – אדם שלא מלאו לו 18 שנה;
           "רשיון" – רשיון לפי חוק רישוי עסקים למכון כושר;

(תיקון מס' 1) תשס"ג-2002
           "השר" – שר המדע התרבות והספורט.מיום 19.11.2003

תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 50 (ה"ח 3161)

הוספת הגדרת "השר"

רישוי מכוני כושר
2.       לא יפתח אדם מכון כושר ולא יקיימו אלא אם כן יש בידו רשיון.
נוכחות מדריך
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
3.       (א)  בכל עת שמכון כושר מופעל, יהיה נוכח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים
           בו. השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים מיוחדים של מכוני כושר שיהיו פטורים מהוראת סעיף קטן
           זה.
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
           (ב)  (1)   על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א), בכל עת שקטינים מתאמנים במכון כושר יהיה נוכח במקום מדריך לאימון קטינים,
            והוא בלבד יהא רשאי, בכפוף להוראות שקבע השר לפי פסקה (2), ללמד קטין את דרכי הפעלתם של מכשירים במכון הכושר
            ולפקח על אימונו.
                 (2)   השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה, בשים לב, בין השאר, לגיל הקטינים המתאמנים:

                 (א)   המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך לאימון קטינים יכול להדריך בעת ובעונה אחת;
                 (ב)   מגבלות גיל לגבי סוגי אימונים או לגבי הפעלה של סוגי מכשירים;
                 (ג)    כללי בטיחות שיחולו לגבי אימון והדרכת קטינים במכון כושר.
מיום 19.11.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 50 (ה"ח 3161)
             3.(א)בכל עת שמכון כושר מופעל, יהיה נוכח במקום מדריך, המלמד את דרכי ההפעלה של המכשירים שבו ומפקח על המתאמנים
                בו. השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לקבוע סוגים מיוחדים של מכוני כושר שיהיו פטורים מהוראת סעיף
                 קטן זה.

                (ב)(1)על אף ההוראות לפי סעיף קטן (א), בכל עת שקטינים מתאמנים במכון כושר יהיה נוכח במקום מדריך לאימון קטינים,
                      והוא בלבד יהא רשאי, בכפוף להוראות שקבע השר לפי פסקה (2), ללמד קטין את דרכי הפעלתם של מכשירים במכון
                      הכושר ולפקח על אימונו.
                      (2)השר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה, בשים לב, בין השאר, לגיל הקטינים המתאמנים:
 
                      (א)המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך לאימון קטינים יכול להדריך בעת ובעונה אחת;
                      (ב)מגבלות גיל לגבי סוגי אימונים או לגבי הפעלה של סוגי מכשירים;
                      (ג)כללי בטיחות שיחולו לגבי אימון והדרכת קטינים במכון כושר.

כשירות רפואית
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
4.    (א)  (1)   מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר; השר, בהסכמת שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לענין תעודה רפואית לפי פסקה זו.
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
(2)   השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות לענין תעודות רפואיות תקופתיות שעל מתאמן קבוע להמציא למכון הכושר במועדים שיקבע; קבע השר כאמור, יוכל מתאמן קבוע להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא למכון הכושר תעודה רפואית תקופתית כפי שקבע השר.
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
(3)   קטין שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפי הוראות פסקה (1), יוכל להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא תעודה רפואית כאמור באותה פסקה מדי שנתיים, והצהרה כאמור בסעיף קטן (ב) בכל שנה שבה לא היה עליו להמציא תעודה רפואית כאמור.
(תיקון מס' 1) תשס"ג-2002
           (ב)  מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות
                  העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר ואם המתאמן האקראי הוא קטין - רק לאחר שהמציא למכון הכושר הצהרה כאמור,
                  החתומה בידי אחד מהוריו.מיום 19.11.2003

תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 51 (ה"ח 3161)
4.(א)(1)מכון כושר יקבל מתאמן קבוע רק לאחר שהמציא לו תעודה רפואית המאשרת את כשירותו מבחינה רפואית להתאמן במכון כושר ואשר ניתנה במהלך 90 הימים שקדמו למועד בקשתו של המתאמן להתקבל כמתאמן קבוע במכון הכושר; השר, בהסכמת שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות לענין תעודה רפואית לפי פסקה זו.
(2)השר, בהסכמת שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות לענין תעודות רפואיות תקופתיות שעל מתאמן קבוע להמציא למכון הכושר במועדים שיקבע; קבע השר כאמור, יוכל מתאמן קבוע להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא למכון הכושר תעודה רפואית תקופתית כפי שקבע השר.
(3)קטין שהתקבל כמתאמן קבוע במכון כושר לפי הוראות פסקה (1), יוכל להמשיך ולהתאמן במכון הכושר רק לאחר שהמציא תעודה רפואית כאמור באותה פסקה מדי שנתיים, והצהרה כאמור בסעיף קטן (ב) בכל שנה שבה לא היה עליו להמציא תעודה רפואית כאמור.
(ב)מכון כושר יקבל מתאמן אקראי רק לאחר שהמציא לו הצהרה חתומה בידו המאשרת כי הוא אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר ואם המתאמן האקראי הוא קטין - רק לאחר שהמציא למכון הכושר הצהרה כאמור, החתומה בידי אחד מהוריו.

הסכמת הורה לאימון קטין
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
5.    (א)  קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא גם הסכמה בכתב של אחד מהוריו. ההסכמה יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
           (ב)  (בוטל).מיום 19.11.2003
תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 51 (ה"ח 3161)
החלפת כותרת שוליים
הנוסח הקודם:
קטין
 
מיום 19.11.2003
תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 51 (ה"ח 3161)
5.(א)קטין יוכל להתאמן במכון כושר רק לאחר שימציא גם הסכמה של נציגו הסכמה בכתב של אחד מהוריו. ההסכמה יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.
(ב)קטין שלא מלאו לו 14 שנים לא יתאמן בחדר כושר.

עונשין
6.    העובר על הוראות סעיפים 2 או 3 ומי שמאפשר לאדם להתאמן במכון כושר בניגוד להוראות סעיפים 4 או 5, דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
שמירת הוראות
7.    חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
ביצוע ותקנות
(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2002
8.       השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.מיום 19.11.2003
תיקון מס' 1
ס"ח תשס"ג מס' 1873מיום 19.11.2002 עמ' 51 (ה"ח 3161)
8.שר החינוך והתרבות השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תיקון חוק רישוי עסקים – מס' 9
9.    בחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, אחרי סעיף 2ג יבוא:"מכוני כושר
2ד.  (א) לא יינתן רשיון למכון כושר אלא לאחר התייעצות עם מי ששר החינוך והתרבות הסמיכו לכך, ולאחר שנתקיימו כל התנאים הבאים:
(1)    רשות הרישוי מצאה כי מכון הכושר ממוקם במקום מתאים, כי המכשירים בו מוצבים במרחק סביר זה מזה, כי לכל מכשיר מוצמדות, במקום בולט, הוראות היצרן לענין השימוש בשפה העברית, בשפה הערבית ובשפה האנגלית, וכי לקוחותיו של מכון הכושר בוטחו בפרטי הביטוח ובסכומי הביטוח המזעריים שנקבעו לפי סעיף 7 לחוק הספורט;
(2)    נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר לפעול בהתאם להוראותיו של חוק הספורט כאילו היתה כל הפעילות המבוצעת בו "פעילות ספורט" כמשמעותה בחוק הספורט.
(3)    נקבעו ברשיון תנאים המחייבים את מכון הכושר למלא אחר הוראותיו של חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994.
       (ב) השר, בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות, רשאי לפטור בצו מחובת רישוי לפי חוק זה סוגים של מכוני כושר, והוא יפטור מחובת רישוי מכון כושר המוחזק והמופעל על-ידי אגודת ספורט כמשמעותה בחוק הספורט.
       (ג)    לענין סעיף זה, "מכון כושר" – כהגדרתו בחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994."

תחילה
10.   תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו ברשומות. 
 
                          יצחק רבין                       אמנון רובינשטיין
                                ראש הממשלה                          שר החינוך, התרבות והספורט
 
            עזר וייצמן                             שבח וייס
               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת
 
 
 
 


*פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1457 מיום 24.3.1994 עמ' 110 (ה"ח תשנ"ג מס' 2202 עמ' 345).
תוקן ס"ח תשס"ג מס' 1873 מיום 19.11.2002 עמ' 50 (ה"ח תשס"ב מס' 3161 עמ' 848) – תיקון מס' 1; תחילתו שנה מיום פרסומו.