תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014

תקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ,1 ו–6 לחוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ולעניין תקנה 2 בהסכמת שר הבריאות, אני מתקין תקנות אלה:
הגדרות

1. בתקנות אלה - "חוק ציוד רפואי" - חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012; "המנהל" ו"הפנקס" - כהגדרתם בחוק ציוד רפואי; "תעודת הרישום" - כמשמעותה בחוק ציוד רפואי. דרישות ממכשיר החייאה
2. מכשיר החייאה יהיה מסוג שרשם המנהל בפנקס כמכשיר החייאה המיועד להצבה במקום ציבורי ובהתאם לאותו רישום והוא יהיה נייד וקל לנשיאה. חובת הצבת מכשיר החייאה
3.
)א( מחזיק מקום ציבורי יציב מכשיר החייאה אחד לפחות במיקום מרכזי ונגיש במקום הציבורי שבהחזקתו.
)ב( מחזיק מקום ציבורי יציב במקום הציבורי שבהחזקתו יותר ממכשיר החייאה אחד במיקום מרכזי ונגיש, בהתקיים אחד מאלה:
)1( בבניין שבו יותר מקומה אחת יוצב מכשיר החייאה אחד לפחות בכל שתי קומות צמודות, שמספר המבקרים בשתיהן יחד כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום;
)2( בקומה שאורכה עולה על 300 מטרים, ומספר המבקרים באותה קומה כרגיל עשוי לעלות על 500 איש ביום, יוצבו כמה מכשירי החייאה כך שהמרחק בין מכשיר החייאה אחד למכשיר החייאה הסמוך לו לא יעלה על 300 מטרים.
)ג( במקום ציבורי שבו קיימת עמדת עזרה ראשונה, יוצב מכשיר החייאה אחד מתוך מכשירי ההחייאה שקיימת חובה להציבם על פי תקנות משנה )א( או )ב(, בסמוך לעמדת העזרה הראשונה ובלבד שהיא מצויה במקום מרכזי ונגיש. _________________ . 5042 1.10.2014א -1- ךמסמה ןכוה רובע דרשמ תואירבה לע ידי תאצוה תוכלה עב"מ. לכ תויוכזה תורומש תאצוהל תוכלהתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 עמדת מכשיר החייאה 4. )א( מחזיק מקום ציבורי יציב את מכשיר ההחייאה בתוך ארון קבוע ייעודי לאחסון מכשיר החייאה )להלן - עמדת מכשיר החייאה(, שניתן לפתוח אותו בנקל ולהוציא ממנו את מכשיר ההחייאה בקלות; עמדת מכשיר החייאה תוצב בגובה שלא יעלה על 150 סנטימטרים ולא יפחת מ–120 סנטימטרים מגובה הרצפה. )ב( מחזיק מקום ציבורי יציב שלט על עמדת מכשיר ההחייאה או לצדה בהתאם לתרשים שבתוספת הראשונה. שלט המכוון אל מכשיר החייאה 5. מחזיק מקום ציבורי יציב שלט המכוון אל מכשיר ההחייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השנייה בסימונים ובשינויים המחויבים; שלט כאמור יוצב במקום בולט לעין על פי האמור להלן: )1( במקום ציבורי במבנה - בכל קומה, בין אם הוצבה בה עמדת מכשיר החייאה, ובין אם לאו באופן שהמרחק בין שלט לשלט בכל קומה לא יעלה על 150 מטרים; )2( במקום ציבורי שאינו במבנה - בכניסה אליו. הוראות נוספות לעניין השילוט 6. מחזיק מקום ציבורי ידאג כי בשלט לפי תקנות 4)ב( ו–5 יתקיימו כל אלה: )1( הוא עשוי חומר קשיח; )2( הוא מקובע למקומו באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה; )3( אם השלט מוצב במקום חשוך - יותקנו סידורי הארה מתאימים, באופן שמלוא תוכנו של השלט יואר. הוראות הפעלה 7. מחזיק מקום ציבורי יתקין בצמוד לעמדת מכשיר החייאה, במקום בולט לעין, הוראות לטיפול באדם הזקוק לטיפול באמצעות מכשיר החייאה בהתאם לתרשים שבתוספת השלישית, שבראשן יצוין כי הפעלת המכשיר היא בידי מי שהוא בעל ידע בהפעלת המכשיר. בדיקות תקינות תקופתיות 8. )א( מחזיק מקום ציבורי ידאג לתקינות מכשיר ההחייאה ויוודא קיום בדיקת תקינות תקופתית, באופן שלא יגרע מההוראות שנקבעו בתעודת הרישום. )ב( מחזיק מקום ציבורי ימנה אחראי שיבדוק אחת לשבוע את שלמות המכשיר, תקינות הסוללות, את נורת החיווי המעידה על תקינות מכשיר ההחייאה, אם ישנה, וכי עמדת מכשיר ההחייאה ניתנת לפתיחה בנקל אם נקבעו לה דלת או סוגר. )ג( מחזיק מקום ציבורי יהיה אחראי על תיעוד והחזקה של תוצאות הבדיקה ופירוט תאריכי הבדיקה לפי תקנות משנה )א( ו–)ב(; העתק תוצאות הבדיקות מהחודש האחרון, שנערכו לפי תקנת משנה )ב(, יוחזקו במקום נגיש בסמוך לעמדת מכשיר ההחייאה; תוצאות הבדיקות שנערכו ב–12 החודשים האחרונים לפחות יוחזקו במשרדי מחזיק המקום הציבורי. 5042ב 1.10.2014 -2- ךמסמה ןכוה רובע דרשמ תואירבה לע ידי תאצוה תוכלה עב"מ. לכ תויוכזה תורומש תאצוהל תוכלהתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 )ד( מחזיק מקום ציבורי יציג את תוצאות הבדיקות למפקח שמונה לפי החוק, על פי דרישתו. תצהיר 9. מחזיק מקום ציבורי ישלח למשרד הכלכלה לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בכל שנה, תצהיר חתום ומאומת על ביצוע בדיקות תקינות למכשיר ההחייאה כאמור בתקנות אלה, על פי הנוסח המפורט בתוספת הרביעית. הוראת מעבר 10. עד לתחילתו של חוק ציוד רפואי יראו לעניין תקנות אלה מכשיר החייאה הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות )להלן - פנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים( כרשום בפנקס כאמור בתקנה 2, ואת תנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים כהוראות שנקבעו בתעודת הרישום כמשמען בתקנה 8)א(; רישומו של מכשיר כאמור יהיה תקף עד תום תקופת תוקפו של הרישום כאמור, אלא אם כן נמחק קודם לכן לפי הוראות חוק ציוד רפואי. תוספת ראשונה )תקנה 4)ב(( 5042 1.10.2014ג -3- ךמסמה ןכוה רובע דרשמ תואירבה לע ידי תאצוה תוכלה עב"מ. לכ תויוכזה תורומש תאצוהל תוכלהתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 תוספת שנייה )תקנה 5( )התוספת השלישית בעמוד הבא( 5042ד 1.10.2014 -4- ךמסמה ןכוה רובע דרשמ תואירבה לע ידי תאצוה תוכלה עב"מ. לכ תויוכזה תורומש תאצוהל תוכלהתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 תוספת שלישית )תקנה 7( השלט יהיה ברוחב של 100 סנטימטרים ובאורך של 120 סנטימטרים )המשך התוספת השלישית בעמוד הבא( 5042 1.10.2014ה -5- ךמסמה ןכוה רובע דרשמ תואירבה לע ידי תאצוה תוכלה עב"מ. לכ תויוכזה תורומש תאצוהל תוכלהתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014 תוספת רביעית )תקנה 9( לכבוד משרד הכלכלה תצהיר אני הח"מ ______________________ מס' ת"ז ______________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כי מכשיר ההחייאה שברשותי הוא ציוד רפואי רשום בהתאם לחוק ציוד רפואי, התשע"ב -2012 / רשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות )כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו( וכי הוא הותקן על פי דרישות כל דין, ונבדק מדי שבוע בשנה האחרונה על ידי אחראי שמיניתי בהתאם לתקנות הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשע"ד-2014. כמו כן, אני מצהיר כי המכשיר נבדק בתאריך __________________ בהתאם לתנאי הרישום שנקבעו למכשיר בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות, כל עוד חוק ציוד רפואי, התשע"ב-2012, לא נכנס לתוקפו, או בהתאם לתעודת הרישום עם כניסתו של חוק ציוד רפואי לתוקף. בדיקת המכשיר נעשתה על ידי ספק המכשיר / יצרן המכשיר / יבואן המכשיר / גורם אחר: ___________________, בהתאם לתנאי הרישום הללו. מצ"ב אישור הגורם שבדק את תקינות המכשיר על ביצוע הבדיקה. כמו כן אני מצהיר בזה כי המכשיר תקין כעת וכל ליקוי אשר התגלה בו כתוצאה מבדיקות תקינות אלה במהלך השנה האחרונה תוקן בהתאם לתעודת הרישום. להלן פרטי המכשיר: סוג המכשיר ____________________ כתובת המקום הציבורי שבו הוא מותקן ____________________ שם האחראי שמונה על ידי ____________________ תאריך _______________________ חתימה _____________________________ חותמת _____________________________ אני הח"מ, ____________________ עורך/ עורכת דין, מאשר/ת בזה כי ביום ____________________ הופיע לפני ____________________ שזיהיתי אותו על ידי תעודת זהות מס' ____________________ ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה דלעיל, וחתם עליה בפני. תאריך _______________________ חתימה _____________________________ חותמת _____________________________ כ"ז בסיוון התשע"ד )25 ביוני 2014( נפתלי בנט שר הכלכלה 5042ו 1.10.2014 -6- ךמסמה ןכוה רובע דרשמ תואירבה לע ידי תאצוה תוכלה עב"מ. לכ תויוכזה תורומש תאצוהל תוכלה